Názvosloví

Tepelné čerpadlo
Tepelné čerpadlo odebírá teplo z přírodního zdroje (země, povrchová a spodní voda, vzduch), přečerpává je na vyšší teplotní hladinu a dodává do otopné soustavy. Podle toho, odkud čerpadlo teplo odebírá a kam je předává, rozlišujeme systémy voda-voda, země-voda a vzduch-voda. Úspora nákladů na vytápění u nich dosahuje až 70%.

Topný faktor (účinnost) tepelného čerpadla – COP

Ke své činnosti tepelné čerpadlo potřebuje určité množství elektrické energie (pro kompresor a oběhové čerpadla). Podíl mezi spotřebovaným a vyrobeným množstvím energie se nazývá topný faktor COP – čím je vyšší, tím je tepelné čerpadlo efektivnější. U TČ vzduch-voda se topný faktor nejčastěji uvádí při teplotě výstupní vody 35°C a teplotě venkovního vzduchu 2°C (A2/W35) nebo teplotě venkovního vzduchu 7°C (A7/W35).

Sezónní topný faktor (účinnost) tepelného čerpadla – SCOP

SCOP je průměrný celoroční topný faktor tepelného čerpadla pro danou lokalitu. SCOP tedy lépe vyjadřuje skutečnou účinnost, která se může lišit i např. o 20% v rámci ČR.

Tepelné čerpadlo vzduch – voda
Tepelné čerpadlo vzduch – voda odebírají teplo ze vzduchu a předávají jej do topné vody. Vyznačují se jednoduchou a rychlou instalací s nízkými investičními náklady (není třeba nákladné zemní vrty, výkopové práce, …) s minimálními nároky na prostor. Tepelná čerpadla vzduch – voda dosahují nejvyšších úspor, pokud jsou napojena na nízkoteplotní podlahové vytápění.

Tepelné čerpadlo SPLIT „Biblok“

Je tepelné čerpadlo, u kterého je oddělena venkovní a vnitřní jednotka. Venkovní jednotka extrahuje teplo z okolního vzduchu. Toto teplo se následně přes potrubí pomocí chladiva přenáší do vnitřní jednotky. Vnitřní jednotka ohřívá vodu, která cirkuluje v nízkoteplotních radiátorech, systémech podlahového vytápění nebo v systémech s Fan-coily. Vnitřní jednotka může rovněž snižovat teplotu vody a distribuovat tak osvěžující chlad.

Tepelné čerpadlo „Monoblok“
Je tepelné čerpadlo, kde jsou všechny hydraulické díly umístěny ve venkovní jednotce. U tohoto systému prochází vodní potrubí (na rozdíl od potrubí s chladivem) přímo z venkovní jednotky do budovy či bytu. Instalace Monoblok je tedy rychlejší a jednodušší. Monoblok lze využívat jak pro vytápění, tak i chlazení a je možné jej přímo připojit k otopným tělesům.

Solární systémy
Solární systémy předávají teplo získané ze slunce teplonosnému médiu (voda, nemrznoucí kapalina) a ohřívají tak vodu v zásobníku. V podmínkách České republiky se používají především pro ohřev TUV (úspora až 70% nákladů) a přitápění (úspora až 20%) – předehřev topné vody. Dnešní solární panely mají životnost až 40 let a pracují díky vyspělým technologiím s optickou účinností okolo 80%. Tlakové solární systémy používají pro přenos energie slunce nemrznoucí kapalinu. Solární okruh je tvořený kolektory, zásobníkem resp. akumulační nádobou se samostatným výměníkem a oběhovým čerpadlem. Výměník v zásobníku (akumulační nádobě) bývá pro co nejvyšší solární zisky umístěn ve spodní (chladnější) části nádoby. Chod oběhového čerpadla řídí regulace na základě teploty absorbéru kolektoru (ne venkovní teploty) a teploty ve spodní části zásobníku. Praktický a dlouhodobě vyzkoušený systém s nemrznoucí kapalinou umožňuje automatický provoz bez dalšího omezení. Časem ovšem kapalina ztrácí své vlastnosti a je třeba ji v periodě přibližně 5 let měnit.

Rekuperace
Rekuperace neboli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch do budovy předehřívá teplým odpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku odveden ven, ale v rekuperačním výměníku odevzdá většinu svého tepla přiváděnému vzduchu, a to s teplotní účinností okolo 75%.

Fan-coil tepelného čerpadla
Fan-coil je otopné těleso pro nízkoteplotní systémy vytápění. Je vhodný v kombinaci s tepelným čerpadlem a je možné jej použít jak pro vytápění, tak pro chlazení.

Hygienická příprava teplé vody
Je realizována v energetických zásobnících a založena na průtokovém principu. Výhodou je zamezení nákazy bakterií Legionella, ale také ekonomicky příznivější provoz v kombinaci s nízkoteplotními zdroji tepla nebo tepelným čerpadlem.