zpět na: Úvodní strana

Politika kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví ve společnosti EMONTAS, s.r.o

Společnost EMONTAS, s.r.o. usiluje být personálně, ekonomicky a technicky stabilní společností. Chceme udržet a rozvíjet zákaznicky orientovanou elektromontážní firmu, jejímž předmětem podnikání je:

 • montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení
 • instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
 • instalace a opravy elektronických zařízení
 • velkoobchod
 • projektování elektrických zařízení
 • montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Jsme si vědomi, že ustálenou vysokou jakost (při optimální produktivitě a rentabilitě naší práce, pružností reakce na požadavky objednatelů a snižování vlastních výrobních nákladů) můžeme dosáhnout pouze s takovou politikou jakosti, která se týká veškerých aktivit naší firmy, všech pracovních skupin a jejích zaměstnanců.

Našim cílem je:

 • spokojenost zákazníků, což především znamená komplexní uspokojování jejich potřeb formou naší péče o celý životní cyklus výrobků a služeb (vývoj, výroba, servis, likvidace). Plnění technických parametrů v požadovaném množství, včas a na dané místo považujeme za samozřejmost.
 • spokojenost zaměstnanců založená na otevřené komunikaci, týmové práci, osobní odpovědnosti, motivaci a angažovanosti, systému neustálého osobního rozvoje a spravedlivého hodnocení a odměňování. Dodržování všech pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – politika BOZP
 • přispívat k rozvoji regionů Zábřeh na Moravě a Olomouc vytvářením vysoce kvalifikovaných a stabilních pracovních míst
 • růst ekonomické výkonnosti firmy, kterého chceme dosáhnout nejen růstem produktivity práce, ale i procesem postupného zvyšování výkonů a snižování nákladů
 • soustavně zajišťovat příznivost našich podnikatelských aktivit životnímu prostředí

Odpovědnost vedení

Vedení prosazuje firemní politiku BOZP, vytváří podmínky pro zabránění vzniku nehod, zranění a nebezpečných činností. Příslušní vedoucí zajišťují fungování systémů pro indentifikaci, hodnocení, sledování a řízení rizik. Podporují a realizují akce ke zlepšení ochrany zdraví a zlepšení pracovního prostředí. Motivují své zaměstnance k bezpečné práci a vzdělávají je v problematice BOZP.

Odpovědnost zaměstnanců

Každý zaměstnanec přijímá svůj podíl zodpovědnosti za bezpečnost svoji a svých spolupracovníků. Od všech zaměstnanců se očekává spolupráce při realizaci politiky BOZP ve všech jejich projevech, vysoký zájem o zvyšování znalostí otázek bezpečnosti a ochrany zdraví a jednoznačně pozitivní postoj k zásadám bezpečného chování. Každý zaměstnanec musí být aktivním prvkem v procesu trvalého zlepšování pracovních podmínek a snižování rizika poškození zdraví.

Naplňování politiky jakosti i politiky BOZP chápeme jako proces neustálého zlepšování, kde zárukou zákazníkům, zaměstnancům a spoluobčanům jsou naše odborné zkušenosti, odhodlání, způsobilost a manažerské cílevědomé úsilí.

Politika jakosti je v organizaci vydána jako samostatný dokument a jsou s ní seznámeni všichni pracovníci firmy.

V Olomouci dne 12. 1. 2010

Ing. Zdeněk Šoustal
ředitel společnosti